Lauritsalan kirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Lauritsalan kirjasto
Hallituskatu 27
53300 Lappeenranta
Lauritsalan kirjasto
53300 LAPPEENRANTA
ynhevgfnyna.xvewnfgb#ynccrraenagn.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Puhelin 05 616 4771
Oletussähköposti lauritsalan.kirjasto@lappeenranta.fi