Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Lopen kirjasto
Kauppatie 3
12700 LOPPI
Loppi
Lopen kirjasto
ybccv.xvewnfgb#ybccv.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Lopen kirjasto 019 758 6320
Asiakaspalvelu
Oletussähköposti loppi.kirjasto@loppi.fi

Henkilökunta

Nimi Työnimike Yhteystiedot
Pirjo Kapulainen Kirjastovirkailija cvewb.xnchynvara#ybccv.sv 019 758 6320
Heidi Kastelli kirjastonhoitaja urvqv.xnfgryyv#ybccv.sv 019 758 6322
Tuula Louhelainen kirjastopalvelusihteeri ghhyn.ybhurynvara#ybccv.sv 019 758 6325
Pirjo Mäkelä Kirjastovirkailija cvewb.znxryn#ybccv.sv 019 758 6320
Mirka Riento Kirjastotoimenjohtaja zvexn.evragb#ybccv.sv 019 758 6321
Juha Suni kirjastovirkailija whun.fhav#ybccv.sv 019 758 6320