Kolhon kirjasto

Yhteystiedot

Osoite Postiosoite Sähköposti
Kolhon kirjasto
Postitie 5
35990 Kolho
Mänttä-Vilppula
Kolhon kirjasto
35990 KOLHO
xvewnfgb.xbyub#gnvqrxnhchaxv.sv

Puhelinnumerot

Osasto Numero
Puhelin 044 097 9210
kirjastojohtaja 050 439 1127
Oletussähköposti kirjasto.kolho@taidekaupunki.fi

Henkilökunta

Nimi Työnimike Yhteystiedot
Erja Virtanen kirjastovirkailija rghavzv.fhxhavzv#gnvqrxnhchaxv.sv